Sjangertrekk Personlig Essay

Målgruppen er gjerne den alminnelige leser så vel som fagfolk.Det finnes imidlertid også vitenskapelige leksika og andre oppslagsverker som forutsetter fagkunnskaper hos leseren.Målet er å få leseren til å reflektere, samtidig som forfatteren uttrykker sine egne tanker.Man kan assosiere og trekke inn sine egne synspunkter og personlige erfaringer for å kaste lys over en sak.Av og til kan teksten i sin helhet være bygget opp som en fortelling, for eksempel en biografi om en betydningsfull vitenskapsmann eller -kvinne, eller en framstilling av et historisk forløp.Formålet med en leksikonartikkel er å presentere etablert kunnskap på en nøytral, kortfattet og oversiktlig måte.Den må også ha grundig dokumentasjon, ved å vise til empiri eller til annen forskning.Dessuten må forfatteren av en vitenskapelig artikkel anvende anerkjente metoder og gjøre rede for disse i artikkelen. I noen fag (spesielt medisin og realfag) er det vanlig å sette sammen en avhandling av (allerede publiserte) artikler, med en innledning som forklarer hvordan artiklene inngår i avhandlingens overordnede sammenheng.

Den gir opplysninger, definerer ord og begreper og beskriver saksforhold.Ettersom formålet normalt ikke er å etablere ny kunnskap eller utfordre etablerte sannheter, vil innslaget av argumentasjon være mindre enn i de vitenskapelige sjangrene.Isteden legges det vekt på å levendegjøre stoffet, ved hjelp av fortellinger, anekdoter, illustrasjoner og lignende.Essay er en sjanger i norskfaget som handler om å kunne reflektere og gå i dybden med et emne på en original, interessant, og samtidig, saklig måte. Hva er et essay, og hvordan skriver man et essay på norsk? Dette er en veiledning som tar for seg hva et essay skal inneholde, essayets kjennetegn, essayets sjangertrekk, og hvordan man kan skrive et norsk essay. Essay er en sjanger hvor man utforsker, stiller spørsmål, reflekterer og kommenterer et emne.Formålet med en vitenskapelig artikkel er å presentere ny kunnskap eller gi nye perspektiver på et faglig problem eller en faglig gjenstand. En vitenskapelig artikkel er først og fremst argumenterende: Den hevder at noe er tilfelle eller sannsynligvis tilfelle, og underbygger påstanden med argumenter.En vitenskapelig artikkel må derfor ha grundig og sammenhengende argumentasjon.Når du skal skrive masteroppgave, er det en avhandling du skal skrive.Formålet med populærvitenskapelige framstillinger, i enten bøker eller artikler, er å formidle etablert kunnskap til «den alminnelige leser».I skolen lærer man om både skjønnlitterære sjangrer (dikt, noveller, romaner, skuespill) og om sakprosasjangrer.Innenfor sakprosa finner vi både akademiske og ikke-akademiske sjangrer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Sjangertrekk Personlig Essay”

  1. Regularly practicing a self-evaluation can be an excellent way to build your critical thinking skills and ensure that you are thinking and behaving in a way that is honest and fair.